ovk besiktning

Allt om OVK-besiktning – säkra ett hälsosamt inomhusklimat

Allt om OVK-besiktning – säkra ett hälsosamt inomhusklimat

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en viktig aspekt av fastighetsskötsel i Sverige som syftar till att säkra ett sund och hållbart inneklimat. Genomförd av certifierade kontrollanter säkerställer OVK att byggnaders ventilationssystem fungerar korrekt, vilket gynnar både människors hälsa och miljön. I denna artikel dyker vi djupare in i vad en OVK innebär, varför den är så viktig, och hur du kan gå tillväga för att boka en besiktning.

Vad är en OVK-besiktning?

OVK besiktning, eller ”obligatorisk ventilationskontroll”, är en lagstadgad kontroll av byggnaders ventilationssystem. Syftet med denna kontroll är att försäkra att inomhusmiljön är frisk och fri från skadliga partiklar och föroreningar. I Sverige måste alla fastighetsägare genomföra en OVK rutinmässigt, enligt de intervall som anges i byggnadens användningstillstånd. En OVK utförs av certifierade kontrollanter som har genomgått särskild utbildning för att kunna bedöma ett ventilationssystems status. Under besiktningen bedömer kontrollanten systemets rengöring, underhåll och funktion. Efter avslutad kontroll ska en protokollföring ske och om ventilationssystemet inte klarar kraven måste åtgärder vidtas för att rätta till brister innan en ny kontroll genomförs.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktning viktigt?

Hälsa och inomhusklimat

Inneklimatet har en direkt påverkan på de som vistas i byggnaden. Ett dåligt ventilerat utrymme kan leda till hälsoproblem såsom allergier, astma och andra andningsrelaterade sjukdomar. Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar effektivt kan man förebygga dessa risker och skapa en mer behaglig och hälsosam miljö.

Energieffektivitet och miljöpåverkan

Ett korrekt underhållet ventilationssystem är inte bara bra för hälsan utan även för din plånbok och miljön. System som är friska och rena fungerar mer effektivt, vilket innebär att mindre energi krävs för att ventilera fastigheten. Detta minskar både energiförbrukningen och de totala driftkostnaderna.

Juridiskt ansvar

Att försumma att utföra en OVK är inte bara dåligt för hälsa och miljö, det kan även leda till juridiska konsekvenser. Som fastighetsägare är man juridiskt ansvarig för att se till att dessa kontroller utförs och att eventuella brister åtgärdas i tid.

Processen vid OVK-besiktning

Planering och förberedelse

Innan en OVK kan du som fastighetsägare förbereda dig genom att se över dokumentation från tidigare kontroller samt säkerställa att tillgänglighet till ventilationssystemet är god. Det kan involvera att fria ytor från blockeringar och se till att alla delar av systemet är åtkomliga för kontrollanten.

Under besiktningen

Under själva OVK kommer kontrollanten att inspektera, mäta och testa olika delar av ventilationssystemet. Det kan inkludera flödesmätningar, filterkontroller och visuell inspektion av aggregat och kanaler.

Efter kontrollen

När kontrollen är slutförd kommer kontrollanten att utfärda ett protokoll som detaljerat beskriver ventilationssystemets status. Om det finns brister kommer dessa att dokumenteras, och du som fastighetsägare måste då vidta åtgärder för att åtgärda dessa brister. Efter att nödvändiga åtgärder genomförts bör en uppföljande OVK-besiktning bokas för att bekräfta att problemen har lösts.